Tag: HISTORY

Հայերը Հյուսիսային Կովկասում – 1918-1920 ԹԹ.

Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 թթ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ, ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ  ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ԱԼԲԵՐՏԻ ԵՐԵՎԱՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ, 2016 Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 ԹԹ. Գիրքը կարող եք բեռնել` սեղմելով հղումին Հայերը

Read More »
Hayasa

Hayasa (Hayasa-Azzi)

Hittite inscriptions deciphered by E. Forrer testify to the existence of a mountain country, the Hayasa, lying around the Lake of Van. Hayasa or Khayasa

Read More »
Armenian Genocide Map

Armenian Genocide

From the author: The Armenian people have long inhabited their historic lands, enduring centuries of suffering under various rulers, notably the last Ottomans and the

Read More »

Armenians in Indonesia

An unpublished Research about the Armenians in Indonesia Author – Artsvi Bakhchinian Send E-mail Published in: “Haigazian Armenological Review,” Beirut, 2003, vol. 23. The publishing

Read More »